feel free to delete the text~ gif

feel free to delete the text~ gif