what do you take me for danielle peazer gif

what do you take me for danielle peazer gif